สภาพทั่วไป

คำว่า “รือเสาะ” เป็นภาษามลายู แปลว่า ต้นสักน้ำ เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งซึ่งมีในทางภาคใต้ ปัจจุบันยังมีให้เห็นอยู่ เช่น ที่บ้านรือเสาะ ตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ และที่ป่าพรุโต๊ะแดง อำเภอสุไหงโกลก แต่เดิมบ้านรือเสาะมีพันธุ์ไม้ชนิดนี้มาก นอกจากการเรียกชื่ออำเภอรือเสาะแล้ว ชาวพื้นเมืองยังนิยมเรียกชื่ออำเภอนี้ว่าอำเภอยะบะ ซึ่งคำว่า “ยะบะ” หมายถึง การแสดงคารวะ โดยการจับมือกันอันเป็นการแสดงไมตรีจิต อำเภอยะบะ จึงมีความหมายอีกนัยหนึ่งว่า เป็นอำเภอที่ผู้คนมีไมตรีจิตต่อกัน

คนเฒ่า คนแก่ เล่าให้ฟังว่า เมื่อ 40-50 ปีที่แล้ว รือเสาะมีความเจริญทางเศรษฐกิจรุ่งเรืองสูงสุด เพราะมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกและปลอดภัย คือ ทางรถไฟ การเดินทางสมัยนั้น นอกจากทางรถไฟแล้วก็มีการเดินทางเท้าโดยใช้ช้างเป็นหลัก รือเสาะในสมัยนั้นถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางทางการค้า และการคมนาคมขนส่ง มีสินค้าขาเข้าที่สำคัญคือ เครื่องอุปโภคบริโภค ของใช้ประจำวัน วัสดุก่อสร้างและเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ ส่วนสินค้าออกหลัก คือ ยางพารา ไม้ เครื่องเทศ และของป่าต่าง ๆ อาทิ งาช้าง

สมัยนั้น รือเสาะเป็นแหล่งขุดทองของผู้คนจากต่างถิ่น มีชาวจีนอพยพเข้ามาอาศัยและทำมาค้าขายใน

รือเสาะมากมาย ส่วนคนภาคอีสาน ก็อพยพเข้ามาขายแรงงานเป็นลูกจ้างในสวนยางพาราจำนวนมาก กล่าวกันว่า ในสมัยนั้นขณะที่ยางพารากิโลกรัมละ 20 บาท แต่ทองคำมีราคาเพียงบาทละ 400 บาทเท่านั้น ดังนั้น คน

รือเสาะจึงมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ค่อนข้างดี

สำหรับปูชนียบุคคลรุ่นบุกเบิก ในสมัยนั้น มี 2 ท่านด้วยกัน คือ ขุนอุปการประชากร และขุนสารกิจ โดยขุนอุปการประชากร เป็นชาวพุทธครอบครองที่ดินฝั่งตะวันออก และเป็นต้นตระกูล “อัครมาส”

ส่วนขุนสารกิจนั้นเป็นชาวมุสลิม ครอบครองที่ดินฝั่งตะวันตกและมีตำแหน่งเป็นกำนัน ตำบลตำมะหงันเป็นต้นตระกูล “ซันดือเระโซ๊” บุคคลทั้ง 2 ท่าน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการวางรากฐานของเมืองรือเสาะ เป็นผู้สร้างสาธารณูปโภคและสาธารณูปการมากมาย มาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากขุนอุปการประชากร เป็นชาวพุทธจึงเป็นผู้สร้างวัดราษฎร์สโมสร และสละทรัพย์สินที่ดินเพื่อก่อสร้างโรงเรียนบ้านยะบะ (อุปการวิทยา) ถนนและสถานที่ราชการต่าง ๆ

เทศบาลตำบลรือเสาะ ยกฐานะจากสุขาภิบาลเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ 3.1 ตารางกิโลเมตร รูปร่างคล้ายไม้เทนนิส ซึ่งส่วนที่เป็นหน้าไม้ คือพื้นที่ในเขตชุมชนตลาด และส่วนที่เป็นด้านนั้น เรียงยาวไปสิ้นสุดที่บ้านท่าเรือ เขตของเทศบาลครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล คือ ตำบลรือเสาะ และตำบลรือเสาะออก

ภาพแสดงเขตรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรือเสาะ อำเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส

สภาพทั่วไป

1.1 ที่ตั้งอาณาเขต

ทิศเหนือ จรดสะพานข้ามคลองไอร์สะเตง ทางหลวงสายรือเสาะ ยะลา

ทิศใต้ จรดกูโบร์บ้านรือเสาะ บนเส้นทางหลวงสายรือเสาะ นราธิวาส

ทิศตะวันออก จรดทางเข้าถนนซอยเข้าโรงเรียนนะห์ฎอตุลสูบาล บนถนนพิธานอำนวยกิจ

ทิศตะวันตก จรดบ้านท่าเรือ บนเส้นทางหลวงสายรือเสาะ ศรีสาคร

1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

เป็นที่ราบเชิงเขา ตัวเมืองถูกแบ่งโดยเส้นทางรถไฟเป็น 2 ส่วน ด้านเหนือของทางรถไฟเป็นชุมชนค้าขาย ที่ตั้งสถานที่ราชการต่าง ๆ ส่วนด้านใต้ของทางรถไฟเป็นที่ต่ำ เป็นที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม และชุมชนที่ทำงานเกี่ยวเนื่องกับโรงงานอุตสาหกรรมยาง

ความเจริญของชุมชนเมือง มีแนวโน้มขยายไปทางด้านเหนือของทางรถไฟ บนทางหลวงที่มุ่งสู่จังหวัดยะลา ถึงแม้รือเสาะจะมีสถานีรถไฟเป็นศักยภาพที่โดดเด่น แต่ขณะเดียวกัน เส้นทางรถไฟที่พาดผ่านกลางเมือง ก็เป็นอุปสรรคอันสำคัญในการขยายตัวของชุมชนเมือง อีกทั้งยังเป็นปัญหาสำคัญในการระบายน้ำเพราะเส้นทางรถไฟเปรียบเสมือนคันเขื่อนขวางกั้นการระบายน้ำ ที่ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองด้านเหนือของทางรถไฟ

2. สภาพทางเศรษฐกิจ

พื้นที่ของเทศบาลตำบลรือเสาะ เหมาะแก่การประกอบอาชีพทางการเกษตร พื้นที่เป็นเนินสูงและราบลุ่มในบางพื้นที่ ราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนยางพารา, สวน ผลไม้และปศุสัตว์

รับราชการและลูกจ้างรัฐ

  • ทำสวนยางพารา
  • ทำสวนผลไม้
  • เลี้ยงสัตว์และอื่น ๆ

หน่วยธุรกิจในเขต เทศบาลตำบลรือเสาะ

ธนาคาร 3 แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ 3 แห่ง

โรงงาน HAND IN HAND 1 แห่ง

โรงงานนราพารา 1 แห่ง

บริษัทยะลาธนาดุล 1 แห่ง

บริษัทสหมิตรมอเตอร์จำกัด 1 แห่ง

เซเว่น 2 แห่ง

รือเสาะเฟอร์นิเจอร์ 2 แห่ง

ร้านค้า 20 แห่ง

3. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบสังคมในชุมชน

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง

โรงเรียนบ้านยะบะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

โรงเรียนบ้านยาแลเบ๊าะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะ

โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ

โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ

  • โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 3 แห่ง

ศูนย์ฝึกวิชาชีพรือเสาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอรือเสาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก

วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสหน่วยจัดการศึกษาเทศบาลตำบลรือเสาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

  • โรงเรียนเอกชน 4 แห่ง

โรงเรียนอนุบาลรือเสาะ ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ

โรงเรียนรือเสาะวิทยา ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

โรงเรียนสวรรค์วิทยาคาร ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ

โรงเรียนภัทรียาอนุบาล ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก

โรงเรียน / สถาบันชั้นสูง แห่ง

หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านมี 9 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมี 2 แห่ง (หมู่ 2 ตำบลรือเสาะออก, หมู่ 10 ตำบลรือเสาะ)

สถาบันและองค์กรศาสนา

วัด มี 3 แห่ง

วัดราษฎร์สโมสร ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ

วัดไพโรจน์ประชาราม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

วัดสวนธรรม ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

มัสยิดมี 8 แห่ง

มัสยิดอัลฮีดายะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

มัสยิดนูรูลญีฮาด ตั้งอยู่หมู่ที่ 10 ตำบลรือเสาะ

มัสยิดดารุลอามาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ

มัสยิดราวฏอตุลยันนะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะ

มัสยิดตะลีมิดดีนิงยะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะ

มัสยิดยูรุลอินซาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ตำบลรือเสาะ

มัสยิดยุมอียะห์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก

มัสยิดปากีสถาน ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลรือเสาะออก

การสาธารณสุข

โรงพยาบาลของรัฐ 1 แห่ง

สถานีอนามัยประจำตำบล/ 9 แห่ง

สถานบริการสาธารณสุข 3 แห่ง

ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 4 แห่ง

อัตราการมีและใช้ส้วมราดหน้า 100%

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

  • สถานีตำรวจ 1 แห่ง
  • สถานีดับเพลิง 1 แห่ง

การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างหมู่บ้านและตำบลใช้เส้นทางคมนาคม ดังนี้

ถนนลาดยาง รือเสาะ ศรีสาคร

ถนนลาดยาง รือเสาะ ยะลา

ถนนลาดยาง รือเสาะ นราธิวาส

ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนนลาดยาง สามารถใช้การได้ดี

การโทรคมนาคม

  • ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 1 แห่ง
  • องค์การโทรศัพท์ 1 แห่ง

การไฟฟ้า

อำเภอ

รือเสาะ

มีไฟฟ้าใช้

ไม่มีไฟฟ้าใช้

จำนวนครัวเรือน จำนวนประชากร(คน)

จำนวนครัวเรือน

จำนวนประชากร (คน)

13,317

13,307

132

แหล่งน้ำธรรมชาติ

คลองไอร์สะเตง ตั้งอยู่หมู่ที่ 2 ตำบลรือเสาะออก

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ฝาย 3 แห่ง (หมู่ที่ 10 จำนวน 2 แห่ง, หมู่ที่ 1 จำนวน 1 แห่ง)

ข้อมูลอื่น ๆ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรป่าไม้

พื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ เป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรป่าไม้ที่ยังอุดมสมบูรณ์

ทรัพยากรน้ำ

แหล่งน้ำสำคัญที่ราษฎรใช้ประโยชน์ในการอุปโภคบริโภค และการเกษตรจากลำคลองสายต่าง ๆ

ทรัพยากรดิน

พื้นที่เทศบาลตำบลรือเสาะ มีลักษณะของดินส่วนใหญ่เป็นดินเหนียวและดินร่วน ทำให้สภาพพื้นที่เหมาะสำหรับการทำสวนยางพารา, สวนผลไม้และการปศุสัตว์

มวลชนจัดตั้ง

....

ชมรมวิทยุรือเสาะศรีสาคร

อรบ.

อรม.

ศักยภาพในสำนักงานเทศบาล

  1. ศักยภาพของเทศบาลตำบลรือเสาะ

จำนวนบุคลากร

(1) พนักงานเทศบาล จำนวน 17 คน

ตำแหน่งในสำนักปลัด จำนวน 5 คน

ตำแหน่งในกองวิชาการ จำนวน 2 คน

ตำแหน่งในกองคลัง จำนวน 3 คน

ตำแหน่งในกองช่าง จำนวน 3 คน ตำแหน่งในกองสวัสดิการ จำนวน 2 คน

ตำแหน่งในกองสาธารณสุข จำนวน 2 คน

ตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน 6 คน

ตำแหน่งพนักงานจ้างภารกิจ จำนวน 42 คน

ตำแหนงพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 6 คน

(2) ครูผู้ดูแลเด็ก, พี่เลี้ยงเด็ก จำนวน 20 คน

(3) ฝ่ายนิติบัญญัติหรือฝ่ายสภาเทศบาลตำบลรือเสาะ ประกอบด้วย สมาชิกเทศบาล ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของประชาชน เขตละ 6 คน จำนวน 2 เขต รวมทั้งหมด 12 คน

1. นายอนุศักดิ์ พงศ์ศรีโรจน์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล

2. นายอาแซ อาลี สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

ได้รับเลือกจากสมาชิกสภาเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล

(4) ฝ่ายบริหาร หรือ คณะบริหาร ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งมาจากการเลือกตั้งรองนายกเทศมนตรี 2 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี 1 คน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 1 คน ซึ่งนายกเทศมนตรีเป็นผู้แต่งตั้ง

1. นายวิเชษฐ์ ไทยทองนุ่ม นายกเทศมนตรี

2. นายมะนอ โต๊ะลูโบ๊ะ รองนายกเทศมนตรี

3. นายวิชิต อบอุ่น รองนายกเทศมนตรี

4. นายสะอารอนิง มะอาลี เลขานุการนายกเทศมนตรี

5. ดาบตำรวจนิรนาท โล๊ะนิเน็ง ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี