คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลรือเสาะ

 

 

 

                                                                                                                                                              2

 

                                                                                                 3                                                 1

                                                                                                  5                                                 4