วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลตำบลรือเสาะ

“  เมืองน่าอยู่   ผู้คนมีสุข ”

 

 

คำขวัญเทศบาลตำบลรือเสาะ

 

สมเด็จพระเทพทรงเสด็จเปิดสำนักงาน

ขุนอุปการขุนสารกิจต้นคิดสร้าง

ศูนย์รวมใจหลวงพ่อโตมัสยิดกลาง

สร้างโรงงานการเย็บผ้าแฮนด์อินแฮนด์

                                    นกเขาดีสายพันธุ์ยะบะ

 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลรือเสาะ

 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 6. ยุทธศาสตร์ด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

                        แนวทางการพัฒนา

 1. ก่อสร้าง บุกเบิก   ปรับปรุง   บำรุงรักษาทางคมนาคม  สะพาน  เขื่อน

ระบบระบายน้ำ

 1. ก่อสร้างปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภค
 2. จัดทำผังเมืองรวมจังหวัด ผังเมืองและผังตำบล
 3. พัฒนาและปรับปรุงระบบจราจร
 4. จัดให้มีไฟฟ้าและระบบโทรคมนาคมอย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงานสร้างอาชีพแบบยั่งยืนให้กับประชาชนในท้องถิ่น
 2. ส่งเสริมงานด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการชุมชนแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 3. ส่งเสริมการศึกษาทั้งในและนอกระบบและตามอัธยาศัย โดยสนับสนุนให้ประชาชน  มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
 4. ส่งเสริมศักยภาพศูนย์ปฏิบัติการการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
 5. ส่งเสริมด้านการออกกำลังกาย การกีฬา  และนันทนาการ
 6. ส่งเสริมการป้องกัน รักษา ควบคุมโรค   ตลอดจนการพัฒนาด้านการสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ  แก่ประชาชน  เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง       ระบบประชาธิปไตย
 2. พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยในท้องถิ่น
 3. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาความสงบเรียบร้อย ในท้องถิ่น
 4. ส่งเสริมให้ผู้นำศาสนาเข้ามามีบทบาทและศักยภาพในการแก้ปัญหาความมั่นคง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และ

การท่องเที่ยว

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการตลาด การค้า  การลงทุนในท้องถิ่นและเมืองชายแดน
 2. ส่งเสริมระบบเศรษฐกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่น
 3. ส่งเสริมให้ประชาชนยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง
 4. พัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
 5. ส่งเสริมโครงการตามแนวพระราชดำริ

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ

      สิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนา

 1. อนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 2. ส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีจิตสำนึกในการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและเมือง
 4. จัดทำระบบกำจัดขยะและสิ่งปฏิกูลตลอดจนระบบบำบัดน้ำเสีย
 5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม  จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

แนวทางการพัฒนา

 1. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู  สืบทอดจารีตประเพณี    ศิลปวัฒนธรรม
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นและปูชนียบุคคล
 3. เสริมสร้างทำนุบำรุงศาสนา
 4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณวัตถุและโบราณสถานในท้องถิ่น
 5. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม  ของเด็กเยาวชนและประชาชน

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการที่ดี

แนวทางการพัฒนา

 1. พัฒนาความรู้ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมแก่บุคลากรในองค์กร
 2. พัฒนาปรับปรุงจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้  ตลอดจนสถานที่ในการปฏิบัติงาน
 3. พัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักการบริหารจัดการ

       บ้านเมืองที่ดี

 1. ปรับปรุงและสร้างระบบการให้บริการที่ทันสมัย รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพ
 2. ส่งเสริมและสร้างทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน
 3. พัฒนาส่งเสริมระบบการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงานขององค์กร